اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ احساساتتان را بیان کنید

💠هیجانات و احساساتیکه سرکوب یا پنهان شده باشند به بیماری‌هایی نظیر ورم معده، زخم معده، کمر درد ودرد ستون فقرات منجر می‌شوند.

💠سرکوبی احساسات به‌مرورزمانحتی می‌تواند به سرطان هم بیانجامد. در آن زمان است که ما به سراغ یک محرم می‌رویمو رازها و خطاهای خود را با او در میان می‌گذاریم!

گفتگو، صحبت کردن، کلمات و ... وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

💠اگر نمی‌خواهیدبیمار شوید؛ تصمیم‌گیری کنید. افراد دو دل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند. دودلی و بی‌تصمیمی باعث می‌شود که مشکلات و نگرانی‌ها روی هم انباشته شوند.

💠تاریخ انسان بر اساستصمیم‌گیری‌ها ساخته شده است. تصمیم‌گیری دقیقاً به معنی چشم‌پوشی آگاهانه از بعضیمزایا و ارزش‌ها برای به دست آوردن بعضی دیگر است. افراد مردد در معرض بیماری‌های معده، دردهای عصبی و مشکلات پوستی قرار دارند.

💠اگر نمی‌خواهیدبیمار شوید؛ به دنبال راه‌حل‌ها باشید. افراد منفی، مشکلات را بزرگ می‌کنند و راه‌حل‌هارا نمی‌یابند. آن‌ها غم و غصه، شایعه و بدبینی را ترجیح می‌دهند. روشن کردن یککبریت بهتر از تأسف خوردن از تاریکی است. ما همانی هستیم که می‌اندیشیم. افکار منفی باعث تولید انرژی منفی می‌شوندکه آن‌ها نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می‌گردند.

💠اگر نمی‌خواهیدبیمار شوید؛ در زندگی اهل تظاهر نباشید. کسی که واقعیت را پنهان نگاه می‌دارد،تظاهر می‌کند و همیشه می‌خواهد راحت و خوب و کامل به نظر دیگران برسد، در واقع بارسنگینی را بر دوش خود قرار می‌دهد. مثل یک مجسمه برنزی با پایه‌های گِلی. هیچ چیزبرای سلامتی بدتر از نقاب به چهره داشتن و زندگی کردن با تظاهر نیست. این‌گونهافراد زرق‌وبرق زیاد و ریشه و مایه اندکی دارند و مقصد آن‌ها داروخانه، بیمارستانو درد است.

💠اگر نمی‌خواهیدبیمار شوید؛ واقعیت‌ها را بپذیرید. سر باز زدن از پذیرش واقعیت‌ها و عدم اتکاء بهنفس، ما را از خودمان بیگانه می‌سازد. هسته اصلی یک زندگی سالم، یکی بودن و روراست بودن با خود است. کسانی که این را نمی‌پذیرند، حسود، مقلد، مخرب و رقابت طلبمی‌شوند. پذیرفتن انتقادها، کاری عاقلانه و ابزار درمانی خوبی است.

💠اگر نمی‌خواهیدبیمار شوید؛ اعتماد کنید. کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی‌توانند ارتباطخوبی با دیگران برقرار کنند و نمی‌توانند رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به وجودآورند. آن‌ها معنی دوستی واقعی را درک نمی‌کنند.

تگ ها:

نظر دهید

لطفا موارد خواسته شده را وارد کنید